JelentkezésTájékoztatóTesztElérhetőségekOktatókGDPR
 
Tájékoztató (vállalási feltételek)Tanfolyam részeiTanuló jogaiKötelezettségekDíjak, kedvezmények, mutatók 

 

 

GANZ AUTÓSISKOLA BT

8900. Zalaegerszeg, Ola u. 27.

Telefon: 30/373-0818
Adószám: 27670644-1-20; Cégjegyzék szám: Cg.20-06-032652       ____________________________________________________

 

TÁJÉKOZTATÓ

(vállalási feltételek)

 jármûvezetõ tanfolyamra jelentkezõ hallgatók részére

 

Iskolavezetõ: Baján Antal

Ügyfélfogadás helye: Ganz Autósiskola BT.  

Zalaegerszeg, Ola u. 27.

Telefon: 30/373-0818            E-mail: info@ganzautosiskola.hu

Weblap: www.ganzautosiskola.hu

 

Ügyfélfogadás idõpontja:    hétfõ: 10.00-12.00 óráig

                                               kedd: 8.00 – 14.00

Telefonos egyeztetés alapján - a tanulónak megfelelõ - más idõpontban is rendelkezésre állunk

 A tantermi KRESZ oktatatás átmenetileg szünetel! Válassza az ONLINE képzést!

Lehetséges oktatási helyszínek: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.

                                                   Deák F. Szakközépiskola, Zalaegerszeg

                                                   Báthory I. Szakközépiskola, Zalaegerszeg

                                                  ONLINE KRESZ tanfolyam!

A hallgató a tanfolyamra történõ részvételi szándékát jelezheti az autósiskola honlapján történõ regisztrációval, továbbá e-mailben, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodában, illetve részt vehet a tanfolyam nyitó tájékoztatóján. Ennek idõpontjáról felvilágosítást kaphat az autósiskola honlapján, telefonon történõ érdeklõdésre, valamint a sajtóban illetve szórólapokon megjelenõ hirdetésekbõl.

Képzõszervünk  A1, A, B jármûkategóriákban végez teljes körû képzési szolgáltatást.

 Az A1 és A kategóriás képzés átmenetileg szünetel.

Tanfolyamra történõ felvétel feltételei:

            Tanfolyamra az a hallgató vehetõ fel, aki megfelel a - külön jogszabályokban meghatározott - közlekedésbiztonsági, életkori, egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek.

A különbözõ kategóriák életkori és egészségügyi, alkalmassági feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Kategóriák:     Beiskolázási                Elméleti          Gyakorlati                  Egészségügyi

                        életkor:                       vizsgára           vizsgára                      alkalmasság:

                                                           bocsátás          bocsátás

                                                           életkor:            életkor:                                              

A1                   15,5 év                      15,75 év          16 év                              EÜ I. csop.

A                                                                               21 év

B                     16,5 év                      16,75 év          17 év                              EÜ I.csop

 

 

A tanfolyamra jelentkezõ hallgató részére jelentkezési lapot kell kitölteni.

 

A vzsgára bocsátáshoz szükséges:

-           Orvosi alkalmassági vélemény a háziorvostól

-                     Már meglévõ jármûvezetõi igazolvány vagy jármûvezetõi engedély

-                     Az elméleti tanfolyam díjának átutalása

-                     A képzõszerv által kiadott szerzõdést a tanuló által aláírva, 18 éven aluli tanulóknál a szülõvel (törvényes képviselõvel) is aláíratva.

-                     Az adatkezelésre vonatkozó meghatalmazás (18 éven aluli tanulóknál a szülõvel - törvényes képviselõvel - is aláíratva).

-                     Általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatása a Vizsgaközpontban.

 A vizsgára vigye magával: személyazonosságot igazoló okmányt, esetlegesen már meglévő vezetői engedélyt!

Tanfolyam részei:

A tanfolyamra jelentkezõ hallgatóknak elméleti és gyakorlati oktatáson kell részt venni. A különbözõ kategóriák elméleti és gyakorlati óraszámait a következõ táblázat tartalmazza:

Kategóriák:     Alapismeretek            Jármûkezelés              Fõoktatás        Megjegyzés

                        óraszáma                    alapoktatás órasz.       óraszámai                              

A/1                  22     (3) óra                6      (1) óra               11 (1) óra (meglévõ B kategóriával) - a képzés szünetel

Akorl              22 óra                           6 óra                         11 óra                                                - a képzés szünetel

Ak                   -------                             2 óra                         5 óra               A/1-gyel                    - a képzés szünetel

A                     22 óra                         10 óra                         17 óra              21 év                         - aképzés szünetel

A                     -------                             2 óra                           5 óra              A/1+ 2 év                  - a képzés szünetel

A                     ------                              2 óra                           5 óra              Ak+2 év                    - a képzés szünetel

B                     28 óra                           9 óra                         21 óra

 

Az elméleti oktatás tanóráinak idõtartama: 45 perc

A gyakorlati képzés tanóráinak idõtartama: 50 perc

A jármûvezetõi tanfolyamok alapismereti illetve gyakorlati része egyaránt tanfolyamköteles.

A hallgató az elmulasztott foglalkozást a képzõszervvel illetve a gyakorlati oktatóval elõzetesen egyeztetett idõpontban köteles pótolni.

A vezetési gyakorlat oktatását csak a sikeres KRESZ elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Ø  Gyakorlati képzés során a hallgató a képzõszervnél oktatásra használt jármûvek közül választhat.

 

A tanuló és a képzõszerv a tanfolyam megkezdésekor szerzõdést köt.

 

A tanuló jogai:

-                     A tanulóknak jogukban áll jármûvet, vagy oktatót választani, valamint az oktatás során is lehetõségük van jármû, illetve oktató cserére.

-                     A gyakorlati oktatási idõpontokat az oktatóval közösen egyezteti a tanuló.

-                     A kötelezõ minimális óraszámok teljesítése után a tanulónak jogában áll vizsgára menni.

-                     Panaszával a tanuló a képzõszerv ügyfélszolgálatot ellátó munkatársához vagy az iskolavezetõhöz fordulhat. Amennyiben a tanuló elégedetlen panaszának kezelésével a felügyeleti szervhez fordulhat.

 

A tanuló kötelezettségei:

-                     A tanuló köteles a választott jármûkategória minimálisan kötelezõ óraszámait teljesíteni.

-                     A gyakorlati órákra vezetésre alkalmas állapotban és öltözetben kell megjelennie.

-                     Az oktató által adott utasításokat a tõle elvárható módon köteles végrehajtani.

-                     Amennyiben a tanulóautó késik a gyakorlati oktatásról a tanuló köteles 30 percet várakozni a megbeszélt idõpontban és helyen, a tanuló késése esetén a tanulóautó köteles 30 percet várakozni. Foglalkozást lemondani - legkésőbb - 24 órával a megadott időpont előtt lehetséges.

-         Másik képzőszervhez történő távozáskor a tanuló köteles az estleges tatozását a képzőszerv felé rendezni, továbbá 8.000 Ft kezelési költséget megfizetni.

                                         

A képzõszerv kötelezettségei:

-                     A képzõszerv köteles a tanuló részére a teljes képzési szolgáltatáshoz elõírt feltételeket biztosítani.

-                     A képzõszerv köteles az oktatási idõpontokat a lehetõségekhez mérten a tanulók igényei szerint meghatározni.

-                     A képzõszerv köteles a képzési igazolást 3 munkanapon belül a tanulónak 3 példányban kiállítani, amelyen igazolja a tanuló addig teljesített oktatását. A nyomtatvány 1 példánya marad az átadó képzõszervnél, 2 példányt a tanuló magával visz az õt átvevõ képzõszervhez. A nyomtatvány kiadásának kezelési költsége 8.000 Ft. A tanuló távozásakor köteles az esetleges tartozását rendezni.

-                     A képzõszerv köteles a tanuló panaszát meghallgatni, illetve írásban befogadni. Az iskolavezetõ a panaszt kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, és a tanulónak visszajelez.

 

A tanfolyamok aktuális díjai

Kategória:           A; Akorl.                            A1                               B

Elméleti oktatás:               -                                 -                                25.000,-

Gyakorlati óradíj:   -                                    -                                          8.000 -

A gyakorlati oktatás költségeinek változása illetve a képzés egyéb költségeinenek emelkedése esetén az autósiskola a gyakorlati óra díját megváltoztathatja.

A tandíjak befizetése:

A képzõszerv a gyakorlati óradíjak többszöri részletben történõ befizetésére is lehetõséget nyújt.

Az elméleti képzés térítési díját a tanfolyam megkezdésekor kell megfizetni.

Sikeres elméleti vizsga esetén az elméleti oktatás és  a vizga díjából 25.000 Ft-ot az állam visszatérít. A befizetett díjakról a visszatérítés igényléséhez igazolást adunk.

Az autósiskola kedvezményes akciót is meghirdethet.

Ha a tanuló a sikeres gyakorlati vizsga letétele elõtt más képzõszervhez távozik, a meghirdetett kedvezményt nem veheti igénybe.

 

AKCIÓS KEDVEZMÉNY:

- „B” kat: elsõre sikeres KRESZ vizsgázók részére:

Középiskolásoknak 6.000 Ft "IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY" a vezetési gyakorlat díjából
Csoport kedvezmény: együtt jelentkezés esetén - legalább 3 főtől - 6000Ft/fő beszámítás a vezetési díjba

A tanfolyami díjakat a tanuló az autósiskola által biztosított „Készpénz-átutalási megbízás” elnevezésû nyomtatványon vagy banki átutalással fizeti be, A Feladóvevényt ill.átutalási igazolást bemutatja a képzõszerv illetékesének illetve gyakorlati oktatójának.

A gyakorlati oktatás térítési díja többszöri részletben is fizethetõ.

 

A képzõszerv  a tanuló részére kiadott illetve a felnõttképzési szerzõdésben erre hivatkozott feltételekkel vállalja a tanuló képzését.

 

A vizsgadíjakat a tanuló (név és lakcím megjelöléssel) az Autósiskola  bankszámlájára utalja,  amely feltétele az adott vizsgára bocsátásnak.

A közúti jármûvezetõi vizsgák díjai 

Elméleti vizsgák

Számítógépes elméleti vizsga tárgyanként

4.600 Ft

Gyakorlati vizsgák

Jármûkezelési vizsga (A1, A korl., A, )

4.700 Ft

Forgalmi vizsga (A1, A korl., A, B, B+E, C1, D1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Tr)

11.000 Ft

 

 

Az autósiskola felügyeletét ellátó  szerv:

Építési és Közlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.        

                        Járművezető Vizsgáztatás - 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u.22.             

Telefon: 92/549080      E-mail: zala@kavk.hu

 

 

A Vezetői Engedély kiadásának feltétele a közúti elsõsegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, amely egy elsõsegély-nyújtó tanfolyam elvégzésével, és azt követõen a Vöröskereszt helyi szervezeténél tett vizsgával szerezhetõ meg. Mentesülhet a vizsga alól az, aki a 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelõ képesítéssel (igazolással) rendelkezik. A Vöröskereszt a vizsgáról igazolványt állít ki.

A Vizsgaközpont a sikeres forgalmi vizsgát követõen megküldi az illetékes hatóság (Kormányablak) részére a Vizsgaigazolást, ahol kiállítják a Vezetõi Engedélyt. A Vöröskeresztes igazolvány bemutatása szükséges!

Zalaegerszeg, 2024.01.19.

                                                                                         Baján Antal iskolavezető

 

 

 

Webtárhely